Migranci obrali kurs na sukces

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach "Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych" już od września prowadzi działania pomocowe skierowane do powracających: „Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego” oraz „Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych”. W obu przypadkach założeniem jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa reemigrantów - wsparcie kariery lub pomoc w otwarciu własnej firmy. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

 

„Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego” odbywa się w trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim i dolnośląskim. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń wyłoniono po 60 uczestników w każdym z regionów.

 

"Uczestnicy byli rekrutowani poprzez ogłoszenia, które ukazywały się w prasie lokalnej, na lokalnych stronach internetowych, ale przede wszystkim pomocne były powiatowe urzędy pracy, które otrzymały informację o projekcie. Część urzędów zamieściła ogłoszenia na swoich stronach internetowych, część przekazała je bezpośrednio do doradców zawodowych." przybliża Katarzyna Pająk, koordynująca grupę dolnośląską.

 

Asystenci koordynatorów, najczęściej doradcy zawodowi, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez uczestników programu opracowali indywidulane pogramy pomocowe. Aby wprowadzić je w życie, reemigranci otrzymali talony na średnią kwotę 5 tys. złotych, którymi płacą za wybrane – realizowane przez zewnętrze firmy – szkolenia, kursy, warsztaty lub za zakup niezbędnych środków. Dzięki temu mają szansę na start lub rozwój kariery czy też pokonanie przeszkód, na jakie napotykają w życiu codziennym (np. bariera językowa - zwłaszcza w przypadku dzieci, brak prawa jazdy). Jaką formę wsparcia najchętniej wybierają powracający?

 

"Najczęściej uczestnicy wybierają szkolenia – są one bardzo różne – od typowo zawodowych, przez te związane z kierowaniem pojazdów, aż po specjalistyczne kursy z zarządzania czy psychologii. W wyjątkowych sytuacjach uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci środków trwałych – ma to miejsce w przypadkach, kiedy taki środek jest niezbędny do ukończenia danego kursu lub też do wykonywania zawodu, jakiego podjęli się w związku z uczestnictwem w Programie." - mówi Katarzyna Pająk.

 

Z kolei „Klaster przedsiębiorczości…” to 25 godzin zajęć, w czasie których słuchaczom przekazywana jest wiedza na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, a następnie odbywają się warsztaty uczące jak przygotować własny biznesplan. Kierownik zespołu ekspertów merytorycznych ds. realizacji programu „Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych”, Anna Cholewińska, relacjonuje:

 

"Uczestnicy są przeprowadzani przez procedury pozwalające na rozeznanie rynku i swoich szans na nim, zakładanie firmy, sposoby rozliczania się z dochodów, możliwości ubiegania się o dotacje publiczne i prawidłowe ich wykorzystanie oraz wiele innych aspektów, których znajomość jest przydatna w prowadzeniu działalności."

 

W szkoleniu bierze udział 80 osób z całej Polski, w każdym z województw szkolenie przebiega według tego samego planu, zmieniają się jedynie trenerzy. Kim najczęściej są przyszli przedsiębiorcy-reemigranci?

 

"Przeważają osoby młode, w przedziale wiekowym 30-40 lat, jest też kilka osób po 50 roku życia. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy od osób, które wróciły z Irlandii i UK, zdarzali się też reemigranci z Niemiec, Grecji, Holandii i Hiszpanii. Na tym tle ciekawostką jest, że w Szczecinie szkolenie odbywa się wyłącznie dla repatriantów, czyli – w przypadku tego projektu – osób polskiego pochodzenia, które powróciły do kraju z Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Rosji."- mówi Anna Cholewińska

 

„Klaster przedsiębiorczości…” zakłada, że uczestnicy wykażą się żyłką rywalizacji, niezbędną w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dlatego też spośród wszystkich biznesplanów zostanie wyłonionych 20 najlepiej przygotowanych. Ich pomysłodawcy otrzymają 16 tys. złotych, które będą mogli przeznaczyć na otwarcie firmy.

 

Oba programy realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wydatnie pomagają migrantom powrotnym w ponownej adaptacji na stosunkowo niełatwym rynku pracy. Efekty działań będziemy znać już wkrótce.­­­­

 

 

KB

data: 2013-11-20