Program na plus!

Znamy już wyniki ewaluacji, czyli oceny Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych. Respondenci (uczestnicy programu, asystenci, koordynatorzy) podkreślali, że osoby powracające do kraju ciągle natrafiają na mur obojętności czy wręcz wrogości w instytucjach państwowych, które z założenia powinny im pomagać. Wskazywano na brak pomocy dedykowanej powracającym, jako specyficznej grupie wśród mających trudności na rynku pracy. Na tym tle ocena Programu przyniosła wyniki zachęcające do jego kontynuacji. Uczestnicy podkreślali, że dopiero dzięki pomocy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" otrzymali realne, konkretne wsparcie, które większości z nich pozwoliło stanąć na „zawodowe” nogi.

 

Wśród oceniających Pilotażowy program wsparcia migranta powrotnego wyjątkowo pozytywne noty otrzymał system przyznawania bonów finansowych na realizację indywidualnie dobranych szkoleń, kursów, staży, itd. Założeniem było zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy, zdobycie przez nich uprawnień do wykonywania wymarzonych profesji, zwiększenie kompetencji językowych, nabranie doświadczenia zawodowego. Beneficjenci okazali zadowolenie ze współpracy z asystentami, którzy podchodzili do ich problemów życiowych i zawodowych jednostkowo, szukając konkretnych i skutecznych sposobów wsparcia. To ważne tym bardziej, że – jak pokazało badanie – reemigranci są grupą wyjątkowo niejednorodną.

 

Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych największych aplauz zyskał wśród tych dwudziestu uczestników, którym udało się na czas przygotować biznesplan i wywalczyć 16 tys. zł dotacji na otwarcie własnej działalności. Pozostali w większości byli zadowoleni z jakości i przydatności 25-godzinnego szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”. Dzięki zdobytej na nim wiedzy łatwiej im będzie podjąć decyzję o założeniu własnej firmy, wiedzą też, z jakich innych źródeł poza Programem można starać się o dofinansowanie.

 

Wśród minusów całego Programu uczestnicy wymieniali cechy typowe dla działań pilotażowych: pośpiech wymagany krótkimi terminami,  trudności komunikacyjne, niejasności co do zasad i sposobu realizacji Programu. Wszystkie te kwestie są znamienne dla działań dopiero inicjowanych w społeczeństwie. Kolejne edycje Programu z pewnością uniknęłyby tych nieznacznych trudności.

 

Ogólny odbiór Pilotażowego programu wsparcia migracji powrotnych wypadał bardzo pomyślnie. Beneficjenci ocenili go jako potrzebny, ważny, dający realne wsparcie i poczucie, że ich los nie jest państwu polskiemu obojętny.

 

KB

data: 2014-01-15