Studia w Polsce

Uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwala na podjęcie studiów wyższych,a tym samym zdobycie tytułu naukowego i lepszy start w zawodową przyszłość. W Polsce studiowanie jest możliwe zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych, z tym, że wybór tych drugich wiąże się z koniecznością uiszczania opłat za naukę. To, czy student uczelni państwowej będzie mógł korzystać z edukacji bezpłatnie, zależy od wyboru trybu studiów, jak też – od roku akademickiego 2013/2014 - od liczby studiowanych kierunków.


System szkolnictwa wyższego

Edukacja wyższa w Polsce dzieli się na trzy poziomy zgodnie z Deklaracją Bolońską podpisaną w 1999 roku, zakładającą ujednolicenie systemu szkolnictwa wyższego w Europie. Pozwala to na swobody przepływ studentów między uczelniami (wymiana studentów, kontynuacja studiów w innym kraju) oraz porównywalność uzyskanych tytułów naukowych.


Poziomy kształcenia wyższego:

 

  • studia pierwszego stopnia, tzw. licencjackie – warunkiem przyjęcia jest zdana matura, trwają zwykle 3 lata, kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, najczęściej jest to tytuł licencjata lub inżyniera
  • studia drugiego stopnia, tzw. magisterskie – aby je podjąć należy posiadać przynajmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, trwają zwykle 2 lata, absolwent uzyskuje tytuł magistra lub magistra inżyniera
  • studia jednolite magisterskie – przyjmowani są na nie kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, trwają zwykle 5 lat, kończą się  tytułu magistra lub magistra inżniera. Ta forma studiów jest odstępstwem od systemu bolońskiego i dotyczy kierunków takich jak farmacja, prawo czy psychologia.
  • studia  trzeciego stopnia, tzw. doktoranckie – pozwalają na zdobycie tytułu naukowego doktora, można je rozpocząć o ile posiada się kwalifikacje drugiego stopnia. Prowadzone są tylko przez uprawnione do tego jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy.

 

Aby każdy z etapów studiów zakończyć uzyskaniem tytułu naukowego, należy uzyskać absolutorium, czyli zdać z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy przewidziane dla danego poziomu i kierunku studiów oraz przygotować i obronić adekwatną pracę dyplomową.


Osoba mająca już wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia może też podjąć

 

  • studia podyplomowe, prowadzone przez uczelnie, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.  Studia te nie dają wyższego tytułu naukowego, są raczej skierowane do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w wąskiej specjalizacji. Trwają maksymalnie 2 lata, są odpłatne.

 

Tryb studiowania

Na większości kierunków studiowanie jest możliwe w dwóch trybach:

 

  • studia stacjonarne – zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku i, jak ujmuje to MNiSW „ co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów”
  • studia niestacjonarne – to każda inna forma niż stacjonarna, zwykle studia takie opierają się na weekendowych „zjazdach” studentów i wykładowców

 

Odpłatność

Studiowanie jednego kierunku w trybie stacjonarnym na uczelni państwowej jest bezpłatne. Podjęcie równoczesnych studiów na drugim kierunku jest już płatne, o ile student nie znajdzie się w gronie 10% najlepszych słuchaczy na roku. Natomiast studia na uczelniach prywatnych są płatne bez względu na ich tryb i liczbę.

 

Szczegółowe informacje o szkolnictwie wyższym można znaleźć w systemie POL-on.

 

KB