Formy opieki nad maluchem

Babcia czy dziadek, którzy mogą i chcą pełnić rolę opiekunów wnucząt, to tym większy, że coraz rzadszy skarb. Na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu stają najczęściej dwa czynniki: odległość - młodzi ludzie mieszkają w innych miejscowościach niż ich rodzice, a także praca – dziadkowie wciąż są aktywni zawodowo.  W takiej sytuacji rodzice dziecka, które nie ukończyło jeszcze 3 roku życia, muszą rozważyć inne, dostępne formy opieki nad maluchem.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje następujące  rodzaje sprawowania opieki: żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny i niania.
 

Wybór najdogodniejszej formy opieki podyktowany będzie jej dostępnością w miejscu zamieszkania rodziny oraz względami finansowymi. W drugiej kolejności decydujące mogą się okazać potrzeby dziecka. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy malec dobrze czuje się w dużej grupie rówieśników, czy też wręcz przeciwnie, wymaga indywidulanego podejścia.


Żłobek
Przeznaczony jest dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, w szczególnych przypadkach (brak innych dostępnych form opieki) do lat 4. Dziecko może spędzać w żłobku 10 godzin dziennie (możliwe są odstępstwa). Opłaty za żłobek zależą od ustaleń prowadzącego je organu. Najtańsze będą żłobki publiczne, wyższe czesne pobierają właściciele żłobków niepublicznych czy prywatnych. Jeden  opiekun może zajmować się 8 dzieci, chyba że przynajmniej jedno z nich wymaga dodatkowej opieki (niepełnosprawność, wiek poniżej 1 roku życia) – wtedy tylko 5 dzieci.

 

Klub dziecięcy
Od żłobka różni się dwiema rzeczami. Przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1 roku życia. W ciągu dnia maluch może spędzić w nim najwyżej 5 godzin.

 

Opiekun dzienny
To stosunkowo nowa funkcja, wprowadzona w życie wraz z ustawą w 2011 roku. Opiekun zostaje powołany przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  Swoją rolę pełni na podstawie umowy o świadczenie usług. Sprawowanie opieki może odbywać się w domu dziecka, bądź też w mieszkaniu opiekuna, jeżeli spełnia ono odpowiednie warunki. Pod jego pieczą może znajdować się maksymalnie 5 dzieci, chyba że jedno z nich wymaga większej opieki (niepełnosprawność, wiek poniżej 1 roku) – wtedy tylko 3. Czas i koszty opieki ustalane są indywidulanie.

 

Niania
Niania, obok żłobka, to najczęstszy wybór rodziców. Może sprawować opiekę nad jednym dzieckiem bądź rodzeństwem na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Co ważne, a o czym rodzice nie zawsze wiedzą: ZUS w tym przypadku sam opłaca jej składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne - naliczane są od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czas opieki i wynagrodzenie ustalane są indywidulanie.

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się tutaj: www.zlobki.mpips.gov.pl

 

Porady, jak godzić pracę z rodzicielstwem: www.bogactworozwiazan.pl
 


KB