Prawa dziecka

W Polsce najważniejszymi dokumentami regulującymi prawa dziecka są: Konsytuacja III Rzeczpospolitej Polskiej, międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka - przyjęta przez zgromadzenie ogólne ONZ w1989 roku  - oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Na straży praw dziecka stoi Marek Michalak, piastujący stanowisko rzecznika od 2008 roku.


Warto jednak przypomnieć, jakie są główne prawa dziecka mieszkającego w Polsce:

 

 • prawo do wychowywania się w  rodzinie
 • do adopcji
 • oświaty i nauki
 • kultury
 • wypoczynku i rozrywki
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej
 • wszechstronnego rozwoju osobowości
 • swobody wyznania
 • światopoglądu
 • dostępu do informacji
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej)
 • prywatności
 • równości

 

Kwestie zakresu władzy rodzicielskiej reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Spośród artykułów w nim zawartych warto przypomnieć:

 

 • Rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem do uzyskania przez niego pełnoletniości, czyli 18 roku życia.
 • Prawo do opieki przysługuje obojgu rodzicom w takiej samej mierze.
 • Władza rodzicielska polega na sprawowaniu pieczy na osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywaniu go z poszanowaniem jego godności i praw.
 • Rodzicom i opiekunom zakazuje się wykonywania kar cielesnych.

 

Rolą rodziców i państwa jest przestrzeganie wszystkich powyższych norm.

 

KB