Wsparcie finansowe od państwa

Rodzicom wychowującym dziecko w Polsce państwo zapewnia wsparcie finansowe na różnych polach. Warto przytoczyć tu ulgę podatkową, świadczenia rodzinne, w tym jednorazową zapomogę związaną z urodzeniem dziecka, a także prawo do ulgowych przejazdów czy wejść do instytucji kultury dla dzieci.  

 

Ulga podatkowa

Z tytułu wychowywania dziecka przysługuje ulga podatkowa, określona w skali jednego miesiąca jako „1/6 kwoty zmniejszającej podatek w dolnym przedziale skali podatkowej”. Zawile brzmi, w praktyce oznacza to  po prostu 92,67 zł. miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko.
Do 2012 roku kwotę tę pomnażało się w zależności od liczby wychowywanych dzieci (jedno – 112,04 zł, dwoje – 2224,08 zł, troje – 3336.12. etc.). Jednak, w związku ze zmianą treści art. 27f ustawy o PIT,  już w rozliczeniu za rok 2013 wysokość ulgi będzie zależna od liczby posiadanych dzieci oraz dochodów rodziców.
W przypadku rodziców mających jednego potomka ulga będzie przysługiwała tylko wtedy, gdy wysokość ich łącznych dochodów nie przekroczy 112 tys. zł rocznie (w przypadku gdy dziecko wychowywane jest przez jednego opiekuna – połowy tej kwoty).
Dochód rodziców dwójki dzieci nie będzie miał znaczenia.
Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, to dochód również nie jest brany pod uwagę. Natomiast za trzecie dziecko będzie można odliczyć już nie 92,67 zł, a 139 zł miesięcznie (czyli 50% więcej), a za czwarte i każde kolejne - 185,34 zł za miesiąc, czyli 100% więcej niż za pierwsze czy drugie.

 

Świadczenia rodzinne

 

Becikowe ustawowe

 

Jednorazowa zapomoga za urodzenie lub przysposobienie dziecka, zwana becikowym pojawiła się wśród świadczeń socjalnych w 2010 roku. Jej wysokość to 1000 zł. Od 2013 roku przy przyznawaniu tego świadczenia bierze się pod uwagę kryterium dochodowe, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Becikowe nie jest wypłacane automatycznie, aby je otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek w gminie w terminie do 12 miesięcy od narodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia:

 

  • od lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • zaświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny z urzędu skarbowego lub oświadczenia o wysokości dochodów za 2011 rok,
  • zaświadczenia lub oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Poza becikowym ustawowym przez niektóre miejscowości przyznawane jest dodatkowe becikowe gminne. Warto zasięgnąć bliższych informacji w obsługującym nas urzędzie.

 

Inne świadczenia

 

Poza jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowym, do świadczeń rodzinnych, przy przyznawaniu których nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego, należą: zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) oraz świadczenie pielęgnacyjne (820 zł/mies.). Ale już w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł/mies.) dochód nie może przekroczyć 623 zł netto miesięcznie na członka rodziny. Również zasiłek rodzinny (77 do 115 zł/mies., w zależności od wieku dziecka) z całym pakietem dodatków (różne kwoty) przyznawany jest tylko tym, którzy mieszczą się w podanym wyżej progu dochodowy.

 


Zniżki na przejazdy

 

Odpowiednia ustawa reguluje także wysokość zniżek dla dzieci i młodzieży na przejazdy Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP) oraz Państwową Komunikacją Samochodową (PKS).
Dzieci do 4 latach zwolnione są z opłat, przy założeniu, że podróżują na kolanach rodziców. Jeżeli dziecko zajmuje osobne miejsce, przysługuje mu 78% zniżka. Dzieci starsze, przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, mają prawo do 37% zniżki. Taki też upust przysługuje uczniom w przypadku biletów jednorazowych, natomiast bilety miesięczne mogą oni kupić o 49% tańsze.
Studentom do ukończenia 26 roku życia przysługują bilety z 51% zniżką.
Prywatni przewoźnicy nie muszą, ale często, chcąc być konkurencyjnymi, także dają upusty nieletnim i studentom.
Zwykle powyższe zniżki nie dotyczą podróży międzynarodowych.

 

Kultura

Minister kultury zapowiedział, że od września 2013 roku dzieci do 16-roku życia będą mogły zwiedzać muzea za symboliczną złotówę. Docelowo zasada ta ma objąć także inne instytucje kultury – teatry i kina.

 

KB