Papiery wartościowe

Polacy wracający zza granicy zwykle dysponują zgromadzonymi na obczyźnie oszczędnościami. Jak je zagospodarować? Należy wziąć pod uwagę, że kapitał przechowywany w przysłowiowej skarbonce z pewnością straci na wartości skutkiem inflacji. Korzystniejsze może okazać się wcielenie w życie zasady „pieniądz robi pieniądz”. Popularne są papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje. 

 

PODATEK

Zyski czerpane z rynku kapitałowego są objęte tzw. podatkiem Belki. Wynosi on 19% i jest odprowadzany przez samego podatnika. Do wykazywania dochodów tego typu służy odrębne zeznanie podatkowe, PIT-38.

 

Obligacje

Jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych. Poświadczają istnienie długu, dlatego nazywane są też papierami dłużnymi. Aby zaistniał stosunek obligacji, czyli zobowiązania, potrzeba dwóch stron: emitenta, który wystawia obligacje oraz obligatariusza, który w zamian za udzielenie pożyczki wchodzi w posiadanie obligacji. Obligacja to po prostu papier wartościowy stanowiący potwierdzenie umowy pożyczkowej między stronami. Emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji po określonym czasie, zwracając tym samym zainwestowaną przez obligatariusza kwotę, powiększoną o odsetki. Obligacje mogą być emitowane przez państwo (obligacje skarbowe), jednostki samorządu terytorialnego - od województwa do gminy (obligacje komunalne), ale też firmy (obligacje przedsiębiorstw). W przypadku stałego oprocentowania, dzięki wyznaczonemu terminowi wykupu, łatwo przewidzieć, jaki przyniosą zysk.

 

Akcje

Opcją dla osób chcących zarobić szybko duże pieniądze i nie bojących się ryzyka, jest kupno akcji. Są one jednym z instrumentów finansowych. Z perspektywy firmy – dobrym sposobem na finansowanie działalności, a z punkt widzenia ich nabywcy – wejściem w posiadanie udziałów w firmie i czerpania z tego tytułu zysków. Firma, przekształcając się w spółkę akcyjną i wchodząc pierwszy raz na giełdę (czyli miejsce, gdzie - na zasadzie aukcji - kupuje i sprzedaje się akcje za pośrednictwem maklerów) musi przygotować tzw. prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie co roku przygotowywać raporty z działalności.  Udziałowiec zyskuje (bądź, niestety, traci) w zależności od kursu akcji na giełdzie, ten zaś zależy od bardzo wielu czynników, chociażby gospodarczych czy politycznych. Zyski, zwane dywidendą, dzielone są między akcjonariuszy i wypłacane raz do roku.
Ponieważ akcje są prawem własności, pozwalają nabywcom na decydowanie o losach spółki, w stopniu zależnym od liczby posiadanych papierów wartościowych.  Można je nabywać na rynku pierwotnym – bezpośrednio od spółki - i wtórnym - od  poprzedniego udziałowca. Są to papiery wartościowe bezterminowe, czyli nie ma określonego terminu ich wykupu.

 

KB