Powrót a finanse

Najlepiej jeszcze przed powrotem do Polski zdobyć odpowiednie rozeznanie na temat przewozu i przechowywania zgromadzonych oszczędności. Wyjazd to również decyzje dotyczące sposobu przetransportowania posiadanej gotówki oraz ewentualnej likwidacji zagranicznych kont bankowych.

 

Przewóz gotówki i dewiz

Przewożąc do Polski gotówkę równą bądź większą niż 100 000 euro należy na granicy zgłosić to Straży Granicznej i wypełnić deklarację (w dwóch egzemplarzach), którą funkcjonariusz celny opieczętuje i podpisze. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie obywateli państw z  obszaru Schengen.
Oprócz waluty polskiej i obcej procedura ta dotyczy również banknotów i monet, które zostały  wycofane z obiegu, ale wciąż podlegają wymianie, papierów wartościowych płatniczych, czeków, czeków podróżnych i weksli. Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kredytowe.
Przy przeliczaniu wartości gotówki należy posługiwać się kursami średnimi obcych walut według Narodowego Banku Polskiego w dniu poprzedzającym dokonanie tych czynności. Na przykład: obliczając wartość 1000 dolarów amerykańskich w euro, należy ta kwotę przeliczyć na PLN, a następnie otrzymaną kwotę przeliczyć na euro, według kursu z dnia poprzedniego.
Straż Graniczna lub Służba Celna może przeprowadzić kontrolę dokumentacji przewożonych środków lub kontrolę bagażu lub/i osobistą w celu sprawdzenia czy formalności związane z przewozem zostały dokonane, tzn. kontroli mogą być poddane także osoby, które nie deklarują przewożenia środków płatniczych.
Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków lub podanie danych niezgodnych z prawdą, podlega karze od 1/10 do 20krotnej wartości minimalnego aktualnego wynagrodzenia w Polsce.

 

Konto bankowe za granicą

Konta założone w krajach UE, państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), można utrzymywać po powrocie nadal, czyli używać ich do rozliczeń takżę w kraju. Konta bankowe spoza wymienionych obszarów mogą być zachowane tylko przy specjalnej zgodzie prezesa NBP - w razie jej braku muszą zostać zlikwidowane w ciągu dwóch miesięcy.

W większości przypadków zagranicznego konta nie trzeba zamykać i jeśli jest to wygodne i bardziej opłacalne – warto je zatrzymać. Zwłaszcza, jeśli podejrzewamy, że może się przyda,- np. jeśli sporo podróżujemy w związku ze studiami, pracą lub działalnością gospodarczą albo przy dokonywaniu płatności w innym kraju lub inwestowaniu na zagranicznych rynkach finansowych. Po powrocie do Polski z zagranicznego konta bankowego możemy wypłacać środki za pomocą kart bankomatowych i kredytowych (płatniczych).

 

AD