Deklaracje PIT

Podatek od osób fizycznych,  czyli PIT, zobowiązana jest zapłacić każda osoba, która w minionym roku rozliczeniowym osiągnęła dochód. Nie musi przy tym być obywatlelem RP. Wystarczy by miała w Polsce miejsce zamieszkania (czyli przebywała tu co najmniej 183 dni w roku) lub uzyskiwała w Polsce dochody. Z Urzędem Skarbowym należy rozliczyć się najpóźniej do 31 kwietnia, do tego też dnia urząd przyjmuje deklaracje podatkowe.

 

Zeznanie o wysokości dochodu przedstawia się na jednym z sześciu  dostępnych formularzy (w razie konieczności dodaje się załączniki).  Wybór odpowiedniego PIT-u uzależniony jest od źródła uzyskanych dochodów:

 

  • PIT-37 - dochody z wynagrodzeń, umów-zleceń i umów o dzieło, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich
  • PIT-36 -  dochody z działalności gospodarczej, dochody zza granicy, ale też w przypadku, gdy do dochodów dolicza się dochody swoich małoletnich dzieci
  • PIT-36L - osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%
  • PIT-38 - przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów wartościowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
  • PIT-39 - przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008, opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • PIT-28 - przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

Druki PIT są dostępne w urzędach skarbowych, można też pobrać je z internetu. Wypełniony i koniecznie podpisany (tylko taki jest ważny) PIT składa się w urzędzie odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania, zgodnie ze stanem na grudzień rozliczanego roku. Kompletną deklarację podatkową można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Warto rozliczyć się elektronicznie za pomocą e-deklaracji – program pozwala na szybkie i sprawne wypełnienie formularza, nie wymaga specjalnych umiejętności, oszczędza też zbędnej fatygi.

 

Przystępne i szczegółowe informacje na temat podatku PIT znajdują się na stronie: www.pit.pl

 

KB