Podatki pośrednie

Do grupy podatków pośrednich zaliczają się:


Podatek VAT


Inaczej podatek od wartości dodanej. Jest to podatek od towarów i usług, który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. W Polsce obowiązuje od 1993 roku. Podatnik samodzielnie oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego podatek. Podatek VAT stanowi różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony). Podatnikami podatku VAT są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub z chwilą wykonania usługi. Podstawową stawką obowiązującą w Polsce – w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 r. – jest stawka 23%. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 8% oraz 5%, m. in. dotyczy to produktów żywnościowych, czasopism i książek.


Podatek akcyzowy


Jest to drugi podatek pod względem dochodów do budżetu. W Polsce opodatkowaniem akcyzą podlegają: wyroby energetyczne i energia elektryczna, inne wyroby ropopochodne, napoje alkoholowe oraz alkohol etylowy, wyroby tytoniowe, samochody osobowe. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej. Rozliczenie podatku wykonuje się na podstawie deklaracji podatnika. Podatnik jest zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca.


Podatek od gier


Opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności, a kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności. Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier są zobowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Wolne od podatku są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2 280 zł.

 

KB