Ulga abolicyjna

Wszystkie osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce są zobowiązane do płacenia tu podatków. Dotyczy to także tych, którzy mieszkają  i pracują za granicą. Dlatego też Polska z wieloma krajami podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sposób obliczania należnego podatku – wyłączanie z progresją lub proporcjonalne odliczenie – zależy od zawartych między państwami porozumień. Ta druga metoda jest dla podatnika mniej korzystna, jednak dzięki uldze abolicyjnej „nadpłatę” można łatwo odzyskać.


Uiszczać podatki w Polsce  powinny osoby o statusie rezydenta, czyli mającej tu centrum interesów osobistych (np. rodzinę) lub gospodarczych (zarejestrowaną działalność), albo też przebywające na terytorium Polski  dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Wysokość należnego podatku oblicza się według dwóch wzorów:
 

Metoda wyłączenia z progresją

W tym przypadku dochód pozyskany za granicą nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu podstawy opodatkowania. Tylko w sytuacji, gdy osoba zarabia też w Polsce, do kalkulacji podstawy opodatkowania sumuje się obie kwoty i od nich odlicza należny procent.
Ta metoda jest możliwa dzięki umowom podpisanym chociażby z Austrią, Chinami, Cyprem, Czechami, Danią, Francją, Grecją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Niemcami, Norwegią, Słowacją, Szwecją, Wielką Brytanią i Irlandią Północną, Włochami i innymi.

 

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Dochód uzyskany w innym kraju jest opodatkowany w Polsce, ale od podatku odlicza się sumę, która została już uiszczona za granicą.  Kwota odliczenia nie można jednak przekroczyć podatku, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
Ten sposób rozliczenia podatku stosuje się zgodnie z umowami podpisanymi z Belgią, Holandią, Islandią, Rosją,  Stanami Zjednoczonymi i innymi, a także z krajami, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Ulga abolicyjna

Ulga ta pozwala na odzyskanie od podatku kwoty różnicy między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a tą, która wynika z metody wyłączenia z progresją. Należy w tym celu użyć następujących formularzy: podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-28, PIT-36L) , załącznik PIT/O (punkt „inne ulgi”) oraz PIT-ZG – do wskazania przychodów zagranicznych. Z ulgi mogą skorzystać również rozliczający się liniowo lub ryczałtem.

 

Lista państw i treści zawartych z nimi umów - tutaj.

Przykład: www.pit.pl/ulga-abolicyjna

 

KB