Nostryfikacja wykształcenia

Nostryfikacja pozwala na uznanie przez Polskę ważności zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa dojrzałości. Jest ona konieczna w przypadku, gdy chcemy posługiwać się dyplomem uzyskanym w państwach innych niż te, z którymi Polska podpisała umowy o wzajemnym honorowaniu wykształcenia.

 

Szczegółowa lista państw współpracujących w tej dziedzinie znajduje się tutaj.

 

Dyplom ukończenia szkoły wyższej

Jeśli już wiemy, że posiadany przez nas dyplom nie będzie uznawany w Polsce z tytułu wspomnianych wyżej umów, należy przygotować się do procesu nostryfikacji. Warto pamiętać, że nie wszystkie studia da się w Polsce nostryfikować, np. nie jest to możliwe w przypadku zagranicznych studiów magisterskich, które trwały tylko rok.

 

Gdzie skierować swoje kroki i jakie przygotować dokumenty?

 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych nostryfikuje rada dowolnej uczelni, o ile uczelnia ta ma prawo do nadawania tytułu doktora w danej dziedzinie (np. matematyce, jeśli w tym kierunku osoba starając się o nostryfikację ukończyła studia). W przypadku, gdy dziedzina figurująca na dyplomie prowadzona jest w polskich warunkach na więcej niż jednym kierunku, należy zwrócić się do rektora uczelni z prośbą o wyznaczenia odpowiedniej rady międzywydziałowej. Lista szkół wyższych uprawnionych do uznawania dyplomów dostępna jest tutaj.

 

Przed radą uczelni należy przedłożyć odpowiednie dokumenty:

 

  • podanie o nostryfikację
  • oryginał oraz kopię zagranicznego dyplomu
  • kopię świadectwa szkolnego lub świadectwa dojrzałości, które pozwoliło na podjęcie studiów
  • życiorys, koniecznie w języku polskim
  • oświadczenie, że dyplom nie był dotychczas poddawany nostryfikacji na innej polskiej uczelni

 

Sam proces nostryfikacji  powinien trwać do 3 miesięcy od złożenia wszystkich dokumentów. Wymaga też dokonania opłaty, której wysokość ustala uczelnia. Kwotę należy uiścić bez względu na wyniki postępowania. W szczególnych przypadkach do kosztów postępowania trzeba doliczyć przetłumaczenie na język polski pracy naukowej, na podstawie której dyplom został wydany. Czasem też ekwiwalencja tytułu naukowego nie jest możliwa dopóki zainteresowany nie spełni dodatkowych zaleceń – tzn. rada może uchwalić konieczność uczestniczenia przez niego w zajęciach akademickich lub zdawania dodatkowych egzaminów. W takiej sytuacji cały proces może trwać około roku.

 

Jeśli nostryfikacja zakończy się wynikiem dla zainteresowanego pozytywnym, otrzymuje on zaświadczenie o równoważności wykształcenia zagranicznego z wykształceniem, jakie zdobyłby studiując w Polsce. Wymagane jest okazywanie go wraz z dyplomem.

 

 

Świadectwo dojrzałości

W przypadku nostryfikacji świadectwa maturalnego postępowanie przebiega podobnie, lecz przed innym organem. Należy zwrócić się do wojewódzkiego kuratorium oświaty - adekwatnego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego lub szkoły/uczelni, przed którą dokument ma być przedstawiony. Lista kuratorów dostępna jest tutaj.

 

KB