Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Reemigrant chcący podjąć pracę w Polsce musi mieć na uwadze, że być może dotychczasowe kwalifikacje zawodowe - o ile zostały zdobyte za granicą - będą wymagały potwierdzenia przez odpowiednie polskie instancje. To, czy taka konieczność zajdzie, zależy od wykonywanego zawodu oraz tego, jaki kraj wydał uprawnienia do jego wykonywania.

 

Parlament Europejskich wyróżnił spośród zawodów tzw. regulowane, w tym ogólne i sektorowe. Zawody regulowane to takie, których wykonywanie wymaga odpowiednich kwalifikacji, jak np. zdanie egzaminu czeladniczego, ukończenie odpowiednich studiów, odbycie stażu, etc.

 

 

Zawody sektorowe


W perspektywie przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej - jeśli jest się wykonawcą zawodu regulowanego - teoretycznie najkorzystniej wykonywać ten z grupy sektorowej. Adwokat, radca prawny, lekarz weterynarii, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna oraz architekt mogą zmieniać kraj zamieszkania bez zbędnych zawodowych perypetii. Dyplomy i uprawnienia niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych zawodów, o ile są zdobyte w ramach UE,  powinny być uznawane przez państwa członkowskie automatycznie. 

 

Sytuacja komplikuje się, gdy zdobyte wykształcenie, nawet z grupy sektorowych, pochodzi spoza UE. Przykładem może być zawód lekarza - Polacy często studiują medycynę na Ukrainie. W takiej sytuacji należy najpierw dokonać nostryfikacji dyplomu zagranicznego i przygotować się na dodatkowe procedury sprawdzające kwalifikacje.

 

 

Zawody regulowane ogólne


Jeśli chodzi o zawody z grupy regulowanych ogólnych, to przede wszystkim należy sprawdzić, jakie profesje należą do tej grupy oraz jakie organy są odpowiedzialne za uznawanie konkretnych kwalifikacji zawodowych. Można to sprawdzić tutaj. Procedura uznawania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek zainteresowanego i nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące.

 

 

Zawody wolne


W przypadku zawodów, które nie należą do żadnej z powyższych grup, o uznawaniu kwalifikacji przyszłego pracownika decyduje sam potencjalny pracodawca. Ta sytuacja często okazuje się dla szukającego pracy najkorzystniejsza. W związku z tym...

Uwaga!

W Polsce profesji regulowanych jest 380, najwięcej w Europie. Aczkolwiek trwają prace rządu na deregulacją dostępu do zawodów. Pierwsza transza wejdzie w życie z dniem 23 sierpnia 2013 roku. Lista zwodów, do których dostęp - na korzyść ich wykonawców - uległ zmianie, jest tutaj.

 

KB