Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest dobrym pomysłem dla osób szukających doraźnego zatrudnienia na krótki czas. Wśród nich najczęściej znajdują się studenci oraz pracownicy sezonowi. Warto zastanowić się nad podjęciem tego rodzaju pracy także wtedy, gdy mamy chwilowe trudności ze znalezieniem zajęcia w innym, bardziej popularnym systemie (etat, zlecenie, umowa o dzieło). Praca tymczasowa jest sposobem na szybkie podreperowanie domowego budżetu oraz pozwala na zdobycie  doświadczenia zawodowego.

 

Czym jest praca tymczasowa?

Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz innego podmiotu (tzw. pracodawcy użytkownika) niż podmiot, który nas zatrudnia. W efekcie tworzy się trójstronny model współpracy: agencja pracy tymczasowej , pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. W tym układzie to właśnie agencja jest formalnym pracodawcą pracownika tymczasowego, który wykonuje daną pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, czyli przedsiębiorcy.
Pracodawca użytkownik zgłasza do agencji pracy tymczasowej zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Agencja zajmuje się rekrutacją, a następnie rozliczaniem pracownika – pozostaje jego pracodawcą i przejmuje na siebie kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy, czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki.

 

Jakie prace można podjąć w ramach tej umowy?

  • mające charakter sezonowy, okresowy, doraźny
  • takie, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe,
  • takie, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika

 

Najwięcej ofert pracy tymczasowej pochodzi z branży rolnej (zbiory owoców i warzyw), budowlanej, gastronomiczno-hotelarskiej. Coraz częściej też agencje szukają pracowników wyższego szczebla do realizacji krótkoterminowych projektów, tj. menadżerów czy informatyków.

 

Plusy i minusy

Jest to legalna forma pracy,  regulowana przez ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku oraz Kodeks Pracy. Pracownikowi przysługują takie same przywileje i prawa jak osobie pracującej na umowę o pracę, gdyż jest zatrudniony na jedną z jej formą - umowę o pracę na czas określony lub czas wykonywania określonej pracy. Plusem jest też elastyczność czasu pracy.
Minusem może być fakt, że to agencja decyduje o wysokości wynagrodzenia pracownika. Najczęściej nie jest ono równe kwocie płaconej przez pracodawcę użytkownika, gdyż agencja pobiera od niego prowizję za pośrednictwo.

 

KB