Umowa o pracę

Do najbardziej pożądanych przez pracowników umów należą umowy o pracę, tzw. na etat. Ich niewątpliwą zaletą jest szereg dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników, stabilność zatrudnienia czy próg płacy minimalnej. Nie bez znaczenia jest fakt, że tego rodzaju regulacje stosunku pracy są chronione przez Kodeks Pracy.

 

W jakim przypadku?

Umowa o pracę jest regulowana przez liczne dokumenty traktujące o prawie pracy (więcej na ten temat w artykule Prawo pracy). Zawarte w nich paragrafy zwykle  przemawiają na korzyść pracownika.

W jakich sytuacjach powinna być ona jedyna możliwą? Wtedy, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz przełożonego pracy pod jego nadzorem, w czasie i miejscu przez niego wskazanym, a przełożony – do zatrudnienia podwładnego za stałym wynagrodzeniem.  

 

Zasady

Umowa o pracę musi być sporządzona na piśmie i zawierać informacje o rodzaju umowy, jej stronach oraz warunkach pracy i płacy, w szczególności rodzaju pracy i miejscu jej wykonywania. Ponadto w treści musi się pojawić termin rozpoczęcia pracy, wysokość regularnego wynagrodzenia (wraz z informacją, co się na nie składa) oraz wymiar czasu pracy.


Jeśli chodzi o czas pracy, to taka umowę można zawrzeć:

 

  • na okres próbny – jest to umowa poprzedzająca umowę o pracę
  • na czas określony – możliwe są dwie kolejne umowy tego typu z jednym pracodawcą, trzecia jest już traktowana jako umowa na czas nieokreślony
  • na czas nieokreślony
  • na czas wykonania określonej pracy

 

Umowa o pracę może być wypowiedziana za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem -  w tym przypadku obowiązuje okres wypowiedzenia zależny od rodzaju i czasu trwania umowy - albo dyscyplinarnie, przy czym takie wypowiedzenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

 

Korzyści

Umowa zawarta na podstawie Kodeksu Pracy gwarantuje pracownikowi minimalne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500zł brutto (lub jej iloraz, proporcjonalny do części etatu), urlop: wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny; świadczenia społeczne (zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, pogrzebowy, etc.) czy też inne świadczenia pracownicze (odzież pracowniczą, środki czystości, badanie okresowe, okulary, etc.). Kodeks pracy reguluje też czas pracy –  nie może on przekraczać 40 godzin tygodniowo (zwykle jest to 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku), a jeśli takie przekroczenie ma miejsce – pracownikowi należy się ekwiwalent w postaci zapłaty za godziny nadliczbowe lub „oddania ich” jako wolnego w innym terminie.

 

KB