Umowy cywilnoprawne

Umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło to umowy cywilnoprawne. Te formy porozumienia między stronami są coraz częściej - nie zawsze w sposob uzasadniony - propnowane przez pracodawców. Warto wiedzieć, kiedy są nieodzowne, czym od siebie się różnią oraz na podstawie której z nich najlepiej wykonywać zadanie w określonym przypadku.

 

W jakim przypadku?


Umowy te są regulowane przez Kodeks Cywilny, dając tym samym większą swobodę działania zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy zlecenia. Będą więc korzystne dla osób, które traktują je jako dodatkowa pracę lub posiadają już inne źródło gwarantujące ubezpieczenie społeczne.

Umowy te są uzasadnione w przypadku, gdy wykonywana praca ma charakter zadaniowy i krótkotrwały.

 

Umowa zlecenie

Polega ona na wykonaniu jakiegoś konkretnego zadania. Jest to tzw. umowa starannego działania, co oznacza, że osoba wykonuje pracę najstaranniej, jak tylko jest to możliwe. Umowa może być zawarta na czas określony i nieokreślony, a zleceniobiorca może przekazać wykonanie zadania komuś innemu (nie jest to możliwe w przypadku umowy o pracę). Czas i miejsce wykonywania pracy pozostają w gestii zleceniobiorcy, jednak podany jest dzień, do jakiego ma ona być zakończona. Przy takiej umowie nie należy spodziewać się płacy minimalnej - obowiązuje zasada umawiania się na konkretną kwotę za realizację zadania -, prawa do urlopu czy okresu wypowiedzenia. Mogą natomiast być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne (o ile zleceniobiorca nie odprowadza ich z innego źródła), obowiązkowo odprowadzany jest podatek.

 

Umowa o dzieło

Umowa ta nazywana jest umową rezultatu, to znaczy, że nastawiona jest na produkt, który powstanie w wyniku pracy zleceniobiorcy. Ważne jest, by powstałe dzieło było łatwo identyfikowalne, a zatem najlepiej, by miało charakter materialny. Tak samo jak w przypadku zlecenia – nie ma płacy minimalnej ani prawa do świadczeń pracowniczych czy urlopu, nie ma tez określonego miejsca i czasu wykonywania dzieła. W umowie pojawi się na pewno data, do której ma być widoczny rezultat działania. Osoba wykonująca dzieło nie będzie objęta ubezpieczeniem społecznym, natomiast od wypłaty zostanie potrącony podatek.

 

KB