Emerytura

Emerytura to rodzaj renty starczej, kiedy pracownik z racji wieku traci zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach.

 

Filary emerytalne

Dwa pierwsze są to filary tzw. obowiązkowe, to znaczy obowiązkowa składka pracownicza jest dzielona i przekazywana do ZUS, a druga do Otwartego Funduszu Emerytalnego. III filar działa w oparciu o tak zwane indywidualne konto emerytalne czyli konto zabezpieczenia emerytalnego. Środki zgromadzone w trzecim filarze podlegają ulgom podatkowym.

 

Dla kogo emerytura?

W maju 2012 r. wprowadzono zmiany w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najistotniejszą i zarazem najbardziej kontrowersyjną jest znaczne wydłużenie  wieku emerytalnego - do 67 lat. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn; ma jednak następować stopniowo.

Zasady nabywania praw do emerytury zostały uregulowane w zależności od wieku. Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury na zasadach obowiązujących do uchwalenia zmian w ustawie.  Zapis dotyczy urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed styczniem 1969 r., które do 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury.

Niektóre grupy zawodowe nabierają prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów innych ustaw, np. nauczyciele na podstawie Karty Nauczyciela. Dotyczy to przede wszystkim osób urodzonych przed 1949 r.

Ustawa z maja 2013 stanowi również, że osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, ale są w wieku zbliżonym i są w stanie udokumentować długi czas pracy (tzn. staż składkowy ) nabędą prawo do emerytury częściowej.

 

Wysokość składki

Comiesięczna emerytalna składka pracownicza  wynosi 19,52% pensji brutto.  Jest ona dzielona między ZUS ( 12,22%  pensji brutto i OFE (7,3% pensji brutto).

 

Wysokość emerytury

Emerytura naliczana jest na podstawie składek na ubezpieczenie społeczne z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat pracy, jednakże poprzedzających bezpośrednio ten, w którym pracownik wnioskował  o świadczenie. Pracownik również ma prawo do ustalenia podstawy wymiaru emerytury według przeciętnej ze składek na ubezpieczenie z okresu 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu pracy (podlegającemu ubezpieczeniu). Do emerytury dolicza się odpowiednio kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.

 

AD