Ubezpieczenie zdrowotne - dobrowolne

Dobrowolne ubezpieczenie medyczne przysługuje wszystkim legalnie pozostającym na terenie Polski. Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak rezydentów, osób, które uzyskały status uchodźcy etc., a które z różnych przyczyn nie zostały objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

Jak skorzystać?

Każda osoba przebywająca na terenie RP może legalnie ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna pobrać, wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ, odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.
Lista placówek i pomocne linki w dziale Pomogą.


Dokumenty

Każdy starający się o ubezpieczenie dobrowolne musi przedstawić dokument poświadczający jego tożsamość. W przypadku obywateli Polski i innych państw członkowskich UE jest to dowód osobisty lub paszport.
Pozostałe osoby powinni przedstawić paszport oraz jeden z poniższych dokumentów:

  • wizę w celu wykonywania pracy
  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
  • zezwolenie na osiedlenie się
  • zezwolenie na pobyt rezydenta
  • zgodę na pobyt tolerowany
  • dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystanie z ochrony czasowej na jej terytorium


W przypadku rodziny chcącego się  ubezpieczyć obowiązują te same przepisy, co w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego: jeśli dzieci i małżonek nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem z innego tytułu, ubezpieczony ma obowiązek ubezpieczenia ich w ramach swojej składki.


Składka

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie medyczne jest wyliczana jako 9 proc. podstawy, czyli średniej pensji krajowej. Obecnie jest to 340,94 PLN. Składki odprowadza się na konto ZUS i  opłaca je w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczyciel najczęściej wydaje dowód ubezpieczenia, niezbędny aby uzyskać pomoc. Brak dokumentu nie może być powodem do jej nieudzielenia w wypadku stanu nagłego.
Osoby ubezpieczone w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu otrzymują poświadczenie wydane przez NFZ lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Ustanie prawa do świadczeń
Podobnie jak w wypadku ubezpieczenia obowiązkowego prawo do świadczeń ustaje wraz z rozwiązaniem umowy z NFZ lub po 30 dniach od zaniechania opłacania składek.


Inne możliwości

Oferty dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców posiadają też Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i inni ubezpieczyciele. W tym wypadku warunki świadczenia i ustania świadczenia opieki medycznej określa umowa.

 

 

AD