Ubezpieczenie zdrowotne - obowiązkowe

System ubezpieczeń zdrowotnych jest częścią modelu ubezpieczeniowego. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń jest to obowiązek, który bierze na siebie państwo i obywatel odprowadzający składki. Do opieki zdrowotnej w równym stopniu ma prawo każdy obywatel. Taka gwarancję daje artykuł 68 Konstytucji RP.

 

Obowiązkowo ubezpieczeni

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakładają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego na pracowników, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, emerytów i rencistów, a także niektóre inne grupy osób, w tym dzieci.

 

Kto zgłasza do ubezpieczenia?

Zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje  pracodawca, szkoła lub uczelnia, oraz - w niektórych przypadkach - ośrodek pomocy społecznej.

  • Zgłoszenia emeryta lub rencisty zwyczajowo dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • W przypadku emeryta lub rencisty zza granicy – dotyczy to państw członkowskich UE -  zgłoszenia dokonuje  bank wypłacający świadczenie.
  • W przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą obowiązek ten spoczywa na tej osobie.
  • W przypadku rolników - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Ubezpieczenie bezrobotnych

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje także osobom bezrobotnym, muszą one jednak być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i stale pobierać zasiłek pomocy społecznej. Wówczas obowiązek zgłoszenia i opłacania składek bezrobotnego bierze na siebie powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej.

 

Ubezpieczenie członków rodziny

Prawo do świadczenia opieki zdrowotnej maja również członkowie rodziny ubezpieczonego: jego małżonek/małżonka oraz dzieci. Osoba ubezpieczona jednak musi zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia tych członków rodziny, których chce ubezpieczyć. Zazwyczaj zajmuje się tym zakład pracy. Wówczas członkowie najbliżej rodziny uzyskują prawo do ubezpieczenia w takim zakresie jak główny płatnik. Prawo takie dotyczy też członków rodziny ubezpieczonego będących cudzoziemcami. Za członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia nie płaci się dodatkowych składek.

 

Okres ważności ubezpieczenia

W każdym z tych przypadków ubezpieczenie przestaje obowiązywać po 30 dniach od wygaśnięcia zobowiązania, czyli od zaprzestania opłacania składek. Jednak ubiegający  się o przyznanie świadczenia emerytury lub renty, mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w czasie postępowania sprawy. Dotyczy to również członków ich rodzin.


Wysokość składki

Składka ubezpieczeniowa wynosi w Polsce 9% podstawy wymiaru, najczęściej przychodu, a jej 7,75% jest odliczane od podatku dochodowego, reszta, tj. 1,25% pokrywa ubezpieczony.

 

Więcej: strona NFZ

 

AD