Dotacja na działalność z PO KL

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” to priorytet Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach PO KL osoba chcąca otworzyć własną działalność może otrzymać nawet 40 tys. zł bezzwrotnej pożyczki na start. To ostatnia chwila, by skorzystać z tego programu – trwa do końca 2013r., by ustąpić miejsca Programowi Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Działanie 6.2

Rozdysponowaniem środków z PO KL zajmują się wojewódzkie urzędy pracy, tam też należy  szukać informacji, jakie organizacje  w danym regionie otrzymały środki na przekazanie ich beneficjentom ostatecznym, czyli osobom chcącym otworzyć własna działalność. Lista projektów realizowanych - przykładowo - w województwie podkarpackiem dostepna jest tutaj. Choć program kończy się wraz z 2013r., to realizowane w jego ramach projekty mogą trwać jeszcze w 2014r.; chociażby Regionalna Izba Gospodarcza  w Stalowej Woli ostatnie szkolenie i przekazanie dofinansowania uczestnikom projektu planuje na maj 2014r.

 

Wsparcie osób chcących otworzyć własną działalność w ramach Działania 6.2 to:

 

  • doradztwo i szkoleniach
  • przyznanie środków na rozpoczęcie działalności
  • wsparcie pomostowe, czyli wypłacanie środków w okresie od 6 do 12 miesięcy

 

Zazwyczaj do uczestników projektów skierowany jest cały program szkoleniowo-wspierający, który kończy się przyznaniem dofinansowana na otwarcie własnego biznesu. Dotowana firma musi mieć jedną  z dwóch form: samodzielnej działalności gospodarczej (samozatrudnienia) lub spółdzielni (w tym spółdzielni socjalnej). Istnieje też możliwość zawiązania spółki cywilnej, o ile wspólnik też będzie uczestnikiem projektu.

 

Dla kogo?

O wsparcie finansowe planowanej działalności mogą starać się osoby, które nie miały zarejestrowanej firmy w ciągu ostatniego roku, nie zalegają z opłatami podatków i ubezpieczenia społecznego, a także nie toczy się przeciwko nim postępowanie w sprawie niespłaconych zobowiązań. Osoba starająca się o udział w programie powinna pozostawać w tym czasie bez zatrudnienia, nie ma jednak znaczenia, czy jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy.

Od 2012r. pożyczka może mieć dwie formy – mikropożyczki, która jest nisko oprocentowana i udzielana na okres 5 lat, ale też pożyczki bezzwrotnej, skierowanej do osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Za takie uważa się niepracujących, którzy:

 

  • pozostają bez pracy przez kolejne 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat
  • są kobietami, które mają trudności z powrotem do życia zawodowego po urodzeniu i wychowaniu dzieci
  • mają mniej niż 25 lat (w tym studenci studiów stacjonarnych)
  • są niepełnosprawne
  • przekroczyły 45 rok życia
  • mieszkają na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców

 

Wysokość dotacji

Dofinansowanie może wynosić nawet 100% kosztów uruchomienia przedsiębiorstwa i jest wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza, stanowiąca 80% całej kwoty, przekazywana jest jako zaliczka na działalność. Pozostałe 20% to późniejsza refundacja własnych wydatków poniesionych w związku z działalnością firmy w jej początkowym okresie.

 

KB