Dotacja z Funduszu Pracy

Założenie własnego biznesu wymaga nie tylko dobrego pomysłu, ale też kapitału początkowego. Skąd wziąć środki na otwarcie firmy? Kredyt z banku to ostateczność. W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość otrzymania dotacji na działalność z funduszy krajowych. Taka pożyczka służy finansowaniu nowego przedsiębiorstwa w jego początkowej fazie.

 

Fundusz Pracy

Powiatowe urzędy pracy dysponują środkami z Funduszu Pracy, przeznaczonymi na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W praktyce oznacza to także wsparcie finansowe bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, którzy chcą założyć własną firmę. Bezzwrotną dotację o maksymalnej wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli 22.278 tys. zł, można otrzymać tylko raz. Natomiast ten sam wniosek – jeśli zostanie odrzucony – można składać wielokrotnie, aż do skutku. Zazwyczaj na każdy rok przypada kilka naborów.

 

Dla kogo?

O dotację mogą zabiegać ci bezrobotni, którzy  przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej, a także – figurując w ewidencji UP -  w ciągu ostatniego roku nie odmówili lub nie przerwali z własnej winy: szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych, a przede wszystkim nie odrzucili propozycji innego zatrudnienia. Wymogiem jest też niekaralność za przestępstwa gospodarcze na przestrzeni ostatnich 2 lat.

 

Jaki biznes?

Komisje oceniające wnioski przychylniej patrzą na te, które są składane przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie przydatne do prowadzenia danego biznesu. Do pozytywnego rozpatrzenia podania przyczyni się też wiarygodna i skrupulatnie przeprowadzona analiza finansowa projektu, a także umiejętne wpisanie go w zapotrzebowanie danego regionu. Warto pamiętać, że planowana firma musi być prowadzona na terenie Polski i obliczona na minimum 12 miesięcy działalności – wcześniejsze jej zamknięcie czy podjęcie przez właściciela pracy zarobkowej jest równoznaczne z zerwaniem umowy i pociąga za sobą konieczność zwrotu dotacji.

 

Dokumenty

Wszelkie formularze i druki dostępne są na stronie urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej dofinansowaniem. Należy pobrać i wypełnić druk wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, a także zaproponować formę zabezpieczenia zwrotu dotacji. Może nią  być oświadczenie poręczyciela, gwarancja bankowa, zgoda na blokowanie rachunku bankowego, zastaw na prawach lub rzeczach.

 

KB