Jak założyć firmę?

Polska jest krajem o dobrych perspektywach rozwoju, znacznej odporności na skutki europejskiego kryzysu i relatywnie wysokim potencjale gospodarczym. Biorąc pod uwagę te zachęcające czynniki, warto pomyśleć o założeniu i prowadzeniu tutaj działalności gospodarczej.

 

Wykorzystując wiedzę i doświadczenia nabyte w innych krajach można skutecznie odpowiedzieć na wciąż rosnące potrzeby rodzimego rynku, wdrożyć sprawdzone nowoczesne rozwiązania i skutecznie inwestować.

 

Aby założyć dobrze funkcjonującą firmę, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników, niejednokrotnie warunkujących powodzenie inicjatywy.

 

Przed podjęciem procedury formalnej warto przemyśleć:

  • rodzaj działalności gospodarczej i typ usługi
  • możliwości finansowe
  • liczbę zatrudnionych osób
  • możliwości pożyczkowe i inwestycyjne
  • warunki lokalowe
  • zasięg i obszar działania
  • zapotrzebowanie na poszczególne usługi w danym regionie (w tym specyfikę lokalnego rynku, grupy docelowej, mapę i strukturę konkurencyjnych firm)
  • sposób sprzedaży i promocji usługi czy towaru
  • opłacalność ekonomiczną inicjatywy (wstępny zarys potencjalnych kosztów i dochodów)

 

Najważniejsze jest trafne rozeznanie własnych możliwości oraz specyfiki rynku, na którym zamierzamy działać, a zatem konkretnych potrzeb klientów, do których adresowane są usługi i towary. Warto poszukać rynkowej luki, rodzaju działalności, którego szczególnie brakuje mieszkańcom danego regionu. Zwiększa to szanse na powodzenie inicjatywy. W dobie silnej konkurencji i walki o wizerunek warto również przygotować plan promocji swojej działalności. Umiejętność wyróżnienia się to często połowa sukcesu.

 

Do najprostszych i najczęściej zakładanych przez małych przedsiębiorców form działalności gospodarczej należą indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna.

 

Indywidualna działalność gospodarcza

Forma działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez osobę fizyczną. Procedura założenia polega na rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji nie jest wymagany kapitał początkowy. Można jej dokonać poprzez stronę www.firma.gov.pl. Opodatkowanie: indywidualna działalność podlega podatkowi PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). Jakie są zobowiązania przedsiębiorcy? Za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne odpowiada on całym majątkiem. W praktyce oznacza to, że w wypadku niepowodzenia inicjatywy ewentualna egzekucja wobec przedsiębiorcy może obejmować wszystkie składniki jego osobistego majątku, tj. wynagrodzenie za pracę, nieruchomości, dochody uzyskane z innej działalności zarobkowej.

 

Spółka cywilna

Założycielami tej formy spółki mogą być minimum dwie osoby fizyczne lub prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Aby założyć spółkę cywilną należy sporządzić umowę, która musi określać wspólników, ich cel gospodarczy oraz charakter działania. Do zawarcia umowy nie trzeba być zarejestrowanym przedsiębiorcą, chyba że jest się wspólnikiem spółki. Wówczas należy zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG. Umowa podlega dodatkowej rejestracji w urzędach: skarbowym i statystycznym. Rejestracja w CEIDG odbywa się drogą internetową poprzez stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, można też dokonać jej osobiście lub listem poleconym w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy bądź miasta. Do założenia spółki cywilnej nie jest wymagany minimalny kapitał spółki. Ta forma działalności podlega podatkowi PIT (jeśli założycielami są osoby fizyczne bądź niemające osobowości prawnej) lub podatkowi CIT (kiedy spółkę powołują osoby prawne). Odpowiedzialność ponosi solidarnie każdy wspólnik całym swoim majątkiem. W wypadku niepowodzenia działalności egzekucji podlegają wszystkie składniki majątku osobistego przedsiębiorcy.


Ponadto polskie prawo wyróżnia następujące formy działalności gospodarczej:

 

 

 

 

Niezbędne informacje na temat ich rejestracji, prowadzenia i obowiązujących przepisów znajdują się artykule "Rodzaje działalności gospodarczej".

 

KB