Leczenie za granicą

Kwestia leczenia za granicą nie jest jeszcze w Polsce całkowicie uregulowana. Od października bieżącego roku prawo do leczenia za granicą gwarantuje obywatelom państw członkowskich UE i EFTA dyrektywa o transgranicznej opiece medycznej. Jednak w Polsce nie wprowadzono jeszcze przepisów regulujących i precyzujących korzystanie z zagranicznej opieki medycznej.

 

Krótko mówiąc, prawo europejskie pozwala na leczenie za granicą, ale w niektórych przypadkach będzie nam to trudno rozliczyć z NFZ.


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

CO TO JEST?

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - jest to dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w kraju  stałego zamieszkania. Według dyrektyw europejskich, osoba przebywającej za granicą jest objęta taką samą opieką zdrowotną jaką byłaby objęta w swoim kraju, jednak tylko do wysokości kwoty jaką instytucja ubezpieczenia zdrowotnego wyznaczyła za dany zabieg i płaci ją krajowym placówkom medycznym.
UWAGA: EKUZ uprawnia do ubezpieczenia zdrowotnego tylko w krajach członkowskich UE i EFTA (czyli poza krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej: Lichtenstein, Szwajcaria, Norwegia i Islandia). Takie ubezpieczenie obejmuje również terytoria zależne, które stosują przepisy europejskie, czyli: Gwadelupa, Martynika, Reunion, Gujana Francuska, Azory, Madera, Majorka, Minorka, Ibiza i Wyspy Kanaryjskie.


DLA KOGO?

Karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ przysługuje wszystkim osobom korzystającym z ubezpieczenia zdrowotnego z Polsce: osobom pracującym ubezpieczonym przez pracodawcę, osobom, które samodzielnie odprowadzają składkę ubezpieczeniową, emerytom, rencistom, osobom prowadzącym gospodarstwo rolne ubezpieczonym w KRUS, członkom rodzin osób ubezpieczonych (współmałżonkom, dzieciom do 18 roku życia), studentom zgłoszonym przez uczelnię do ubezpieczenia, osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, kobietom w ciąży lub w okresie połogu – tej ostatniej grupie, nawet jeśli kobieta nie ma ubezpieczenia, ZAWSZE przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne.
Kartę powinny wyrobić osoby wyjeżdżające za granicę tymczasowo, turystycznie, dyplomaci, stypendyści, osoby wysyłane do pracy za granicą przez pracodawcę.


JAK UZYSKAĆ?

Każda osoba ubezpieczona w Polsce może wystąpić o EKUZ do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Formularze niezbędne do złożenia kompletnego wniosku można pobrać z portalu NFZ. Karta wydawana jest od ręki, o ile dostarczy się komplet dokumentów. Poza wnioskiem jest to dowód ubezpieczenia w Polsce: legitymacja rencisty, RMUA, odcinek emerytury, legitymacja studencka, itd.


ZAKRES USŁUG

Kwestia zakresu usług EKUZ jest bardziej złożona, ponieważ posiadaczowi przysługują prawa takie jakie przysługują osobie ubezpieczonej w publicznym systemie opieki zdrowotnej w danym kraju. Na podstawie EKUZ nie można skorzystać z prywatnych, niepublicznych placówek medycznych. Każdy kraj ma nieco inny zakres usług refundowanych i inaczej się rozlicza z pacjentami i placówkami. Dlatego planując podróż lub tymczasowy pobyt za granicą, należy zapoznać się dokładnie z zasadami opieki zdrowotnej w danym kraju, np. TUTAJ.
W razie potrzeby kartę EKUZ należy okazać bezpośrednio lekarzowi lub personelowi szpitala wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość: paszport lub dowód osobisty.
Należy pamiętać, że karta EKUZ obowiązuje tylko w nagłych przypadkach. Nie można z niej skorzystać jeśli celem wyjazdu jest leczenie. Posiadanie Karty nie gwarantuje również zwrotu kosztów transportu.
Brak dokumentu nie przekreśla szans na leczenie w ramach EKUZ. Zazwyczaj istnieje możliwość przeslania potwierdzenia takiego ubezpieczenia przez nasz oddział NFZ za pomocą Internetu lub faksu.

 

Planowe leczenie za granicą

O planowe leczenie za granicą, kontynuację leczenia, przeprowadzenie specjalistycznych badań diagnostycznych lub zabieg, a także pokrycie (zwrot) kosztów transportu należy się zwrócić do Prezesa NFZ za pośrednictwem odpowiedniego dla miejsca zamieszkania oddziału NFZ lub w głównej siedzibie Funduszu w Warszawie. Formularze i druki należy pobrać ze strony NFZ. Wniosek o leczenie pacjenta za granicą wraz z uzasadnieniem wypełnia lekarz.  Osoby, które podjęły leczenie bez uzyskania takiej zgody narażają się na konieczność pokrycia kosztów we własnym zakresie.
Należy jednak pamiętać, że od października można ubiegać się o zwrot kosztów od NFZ, nawet w przypadku leczenia bez wcześniejszej zgody Prezesa NFZ, ale trzeba będzie w tym celu wystąpić na drogę sądową.

 

AD