Referencje

Aplikując na nowe stanowisko warto przedstawić  - obok listu motywacyjnego i CV  -  referencje od byłego pracodawcy. Opinia na temat dotychczas wykonywanej pracy oraz tego, jakimi jesteśmy pracownikami, może przesądzić o dalszym uczestnictwie w rekrutacji.

 

Rozróżnia się dwa rodzaje referencji: pisemne i ustne. Te pierwsze to rekomendacja w formie listu od byłego do przyszłego pracodawcy. Poza danymi osobowymi pracownika i danymi zatrudniającej firmy zawiera następujące informacje: na jakim stanowisku, w jakim okresie, jakie zadania realizował podwładny. Po tym wprowadzeniu następuje opinia pracodawcy na temat osobowości, kompetencji czy stylu pracy reprezentowanych przez zatrudnionego. Dobrze,  by rekomendacja wskazywała mocne strony pracującego, może też zawierać informacje o uprawnieniach czy umiejętnościach, jakie zdobył na zajmowanym stanowisku. Przydatna będzie wzmianka o przyczynie zakończenia współpracy.

 

Rekomendacja usta zwykle wiąże się z pisemną. O ile były pracodawca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny, zamieszcza się jego numer telefonu w referencjach. Pozwala to osobie przeprowadzające rekrutację na bezpośrednią rozmowę i weryfikację opinii zawartej w liście polecającym.

 

Ze względu na dużą przydatność referencji w czasie szukania nowej pracy zawsze warto pytać o możliwość ich wystawiania – nie tylko w pracach „na etat”, ale też w czasie praktyk, staży, wolontariatów czy realizując czasowe zlecenia. Nie zapominajmy, by o zamiarze zrezygnowania z dotychczas zajmowanego stanowiska informować przełożonego odpowiednio wcześnie. Pozwoli to na pozostanie w poprawnych stosunkach, co bywa niezbędne, jeśli chcemy w przyszłości skorzystać z ustnych referencji byłego szefa.

 

KB